STOWARZYSZENIE - CHODKOWSCY

Przejdź do treści

Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich

Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich jest organizacją pozarządową istniejącą od 2000 roku. Podczas I Familijnego Zjazdu Chodkowskich, który odbył się z inicjatywy Jana Krzysztofa Chodkowskiego Marcelaka w dniu 30.06.2000r. w Chodkowskie Wielkim uznano, że Chodkowscy chcą się spotykać w przyszłości, działać na rzecz integracji rodów Chodkowskich z całego świata, prowadzić prace nad historią rodów Chodkowskich, współpracować z innymi rodami w Polsce i za granicą, a także prowadzić działalność charytatywną .

Po I Zjeździe Familijnym zawiązał się Komitet Założycielski Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich. W skład tego komitetu weszło ponad 20 osób reprezentowanych przez tymczasowy Zarząd w składzie: Przewodniczący Leszek Chodkowski oraz członkowie Aniela Elżbieta Pijanowska, Jolanta Chodkowska, Maria Kluss, Michał Chodkowski. Komitet Założycielski zebrał wszystkie dokumenty, opracował statut i dnia 8 grudnia 2000 roku zarejestrował Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich w Sądzie w Ostrołęce.

Zarząd tymczasowy zorganizował 30 czerwca 2001r. II Zjazd Familijny, podczas którego odsłonięto kamień pamiątkowy. Tego dnia odbył się też I Kongres Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich, na którym wybrano na 4-letnią kadencję Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Honorowy.

Spośród celów jakie stowarzyszenie zapisało w statucie Zarząd I Kadencji uznał za najpilniejszą sprawę zdobycie wiedzy i przekazanie wszystkim Chodkowskim informacji skąd pochodzą, dlaczego noszą takie nazwisko, jak żyli i co robili ich przodkowie, dlaczego do tego nazwiska przypisuje się cztery herby oraz pomóc żyjącym Chodkowskim w wyprowadzeniu swoich drzew genealogicznych tak głęboko, jak jest to możliwe. Zarząd postanowił zebrać materiały i wydać książkę pod tytułem „Gniazdo i Krze. Rodowody Chodkowskich”. Zamierzony cel udało się zrealizować i w czasie III Zjazdu Familijnego w 2005r. książka trafiła do rąk zainteresowanych. Prawie 500 egzemplarzy rozeszło się w ciągu jednego dnia.

Kolejne Zarządy organizują spotkania familijne i Kongresy, ufundowały sztandar oraz podjęły działania na rzecz dzieci i młodzież uczącej się w szkole w Chodkowie Wielkim.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby, które noszą nazwisko: Chodkowski / Chodkowska lub Chotkowski / Chotkowska albo nosiły takie nazwisko przed zawarciem małżeństwa; bądź są małżonkiem lub potomkiem w/w osób. Pozostałe osoby akceptujące cele stowarzyszenia mogą być członkami wspierającymi. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 150 członków.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres korespondencyjny. [link do zakładki kontakt]

           Władzami stowarzyszenia są Kongres, Zarząd , Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy . Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego trwa 4 lata.Celem stowarzyszenia jest:

l działanie na rzecz integracji rodów Chodkowskich z całego świata,
l inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac nad historią rodów Chodkowskich,
l budowanie prestiżu i promowanie dobrego wizerunku rodów Chodkowskich,
l pomoc w zdobywaniu wykształcenia oraz dobrej pozycji społecznej i materialnej członkom rodów Chodkowskich,
l współpraca z innymi rodami w Polsce i za granicą,
l działalność charytatywna,
l podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
l działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
l działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
l działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
l wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
l wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
l upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
l wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
l upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

l działanie na rzecz integracji rodów Chodkowskich z całego świata,
l inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac nad historią rodów Chodkowskich,
l budowanie prestiżu i promowanie dobrego wizerunku rodów Chodkowskich,
l pomoc w zdobywaniu wykształcenia oraz dobrej pozycji społecznej i materialnej członkom rodów Chodkowskich,
l współpraca z innymi rodami w Polsce i za granicą,
l działalność charytatywna,
l podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
l działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
l działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
l działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
l wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
l wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
l upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
l wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
l upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Dokumenty do pobrania:


Statut
- dokument do pobrania w formacie *.pdf
Deklaracja Członkowska - dokument do pobrania w formacie *.pdf


Informacje:


Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Honorowy

Wróć do spisu treści